Ръководство

Таня Иванова

Директор

Ивайло Флоров

                 ЗДУД            

Мила Ханджиева

               ЗДУД          

Славина Стоянова

   ЗДУД

Методическо обединение

Начален етап

Стефан Димитров

  кл. р-л 1а клас

Даниела Василева

  кл. р-л 1б клас

Вероника Георгиева

    кл.р-л 1в клас

Мария Илиева

   Учител  ГЦОУД

Светла Иванова 

 Учител  ГЦОУД

Соня Бенчева

 Учител ГЦОУД

Красимира Димитрова

           кл.р-л 2а клас

Соня Стоянова

      кл. р-л 2б клас

 Йоланта Георгиева

кл. р-л 2в клас

Петя Лелекова

   Учител ГЦОУД

Раиса Райкова

Учител ГЦОУД

Невяна Божкова

  кл. р-л 3а клас

 Елисавета Младенова

кл. р-л 3б клас

 Милена Димитрова

кл.р-л 3в клас

Мария Щилянова 

       кл.р-л 3г клас

Мариана Добрева

 Учител ГЦОУД

Милен Димитров

    Учител ГЦОУД

Михаела Георгиева

    Учител ГЦОУД

Капка Балева

    Учител ГЦОУД

Мила Ханджиева

    кл. р-л 4а клас

Валентина Митева

    кл. р-л 4б клас

Гита Влахова

    кл. р-л 4в клас

  Наташа Григорова

Учител ГЦОУД

  Йорданка Инкьова

Учител ГЦОУД

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ЕКК Български език и чужди езици

Славина Стоянова

   Български език и литература

Мария Палагийна-Бучкова

Български език и литература

кл. р-л 6в клас

Валя Еброхимхел

Български  език и литература

кл. р-л 7б клас

Анна Тодорова

Английски език

кл. р-л 7а клас

Велислава Николова

 Английски език

кл. р-л 5в клас

Методическо обединение

Математика и Компютърно моделирани и Информационни Технологии

Валентина Мирчева

Математика

кл. р-л 6a клас

Васил Гимишев

Математика,КМИТ, КМ

кл. р-л 5б клас

Калинка Ангелова

Математика, КМИТ, КМ

Стилиян Илиев

Математика,КМИТ, КМ

Методическо обединение

ЕКК Природни науки

Златка Стефанова

   Учител ЧП, ХООС и БЗО,

кл. р-л 5a клас

Бранимир Такиев

        учител ЧП, ФА,

кл. р-л 6а клас

Методическо обединение

Обществени науки

Боян Николов

  Учител ГИ  и ИЦ

Милен Димитров

  Учител ИЦ 

Методическо обединение

ЕКК Изкуства и спорт

Елица Райчева

  Учител ИИ,

кл. р-л 6б клас

Илияна Генова

  Учител ТП

Катя Капарашева

  Учител Музика

Ивайло Флоров

  Учител Музика

Йорданка Шопова

  Хореограф

Ивелин Иванов

Корепетитор

Петя Томчева

       Учител ФВС  

Георги Панов

       Учител ФВС  

Подкрепа за личностно развитие

Теодора Димитрова

Логопед

Росица Узунова

      Пед. съветник

Петя Лелекова

   Ресурсен Учител

Раиса Райкова

   Ресурсен Учител

Йоана Николова

  Психолог

Непедагогически персонал

Таня Филипова

      Технически секретар     

Цветослава Вълчанова

   Счетоводител

Радостина Василева

Касиер - Домакин

Любомир Бащикаров

  Работник поддръжка

Мери Димитрова

Хигиенист

Мая Цветанова

   Хигиенист

Уафаа Якуб

Хигиенист

Радостина Димитрова

Хигиенист