ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ” (COOKIES)

33 Основно училище „Санкт Петербург” Район Люлин гр.София


 
Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нaшия сайт, за да подобрим неговото представяне и улеснят Вашето сърфиране.
 
Какво са бисквитки?
Бисквитките (“cookies”) представляват малки файлове, състоящи се от текстов набор от информация, която даден уеб сайт прехвърля от уеб браузъра на твърдия диск на Вашия компютър, както временно, докато трае посещението Ви, или понякога за по-дълги периоди, в зависимост от вида “бисквитка”. “Бисквитките” изпълняват определени функции (включително да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запаметят определена информация, свързана с Вас, като например Вашите предпочитания) и се използват от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.
 
Как и какви бисквитки използваме
Функционални бисквитки
Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.
 
Сесийни бисквитки
Използваме сесийни бисквитки:
за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни. Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.
 
Бисквитки на трети страни
Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.
 
Лични данни от бисквитките
Личните данни събрани от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител.
 
Как да управлявате бисквитките
Повечето стандартни браузъри дават възможност да променяте настройките за „бисквитки“. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. Повече информация относно това как да управлявате бисквитки (включително да как да ги изтриете) според вида на браузъра, който ползвате, може да намерите на следните линкове:
 
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Firefox – https://support.mozilla.org/t5/How-To/Cookies/ta-p/16348
Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
iOS – https://support.apple.com/en-us/HT201265
 
Моля да имате предвид, че ограничаването и спирането на бисквитките, може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското Ви преживяване с нашия уеб сайт.
 
Повече информация
Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org.
ПРАВИЛНИК ЗА  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В  33 ОУ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) 33 ОУ ”Санкт Петербург“ е юридическо лице със седалище гр. София,
Р България с основен предмет на дейност образование и образователни услуги.
           (2) Училището обработва лични данни във връзка със своята дейност и само определя целите и средствата за обработването им.
Чл. 2. Настоящата инструкция урежда организацията на обработване и защитата на лични данни на преподавателите, служителите, обучаемите (ученици), посетителите, както и на други физически и юридически лица, свързани с осъществяването на нормалната дейност на училището.
Чл. 3. (1) Като „обработване на лични данни” се възприема всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.
          (2) Обработването на лични данни се състои и в осигуряване на достъп до определена информация само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложени задачи налагат такъв достъп.
Чл. 4. Училището е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни и е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на личните данни по чл.10, ал.1, т.2 от ЗЗЛД.
Чл. 5. (1) „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо и/или юридическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
           (2) Принципите за защита на личните данни са:
1. Честна и законна обработка;
2. Ограничение на целта;
3. Свеждане на данните до минимум и запазване на данните.
           (3) В съответствие с чл. 11 ал. 3 от Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, оценката на въздействието се извършва периодично на всеки две години или при промяна на характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица (Приложение № 1).
Чл. 6. Училището организира и предприема мерки, за защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на обработване. Предприеманите мерки са съобразени със съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.
Чл. 7. (1) 33 ОУ“Санкт “ прилага адекватна защита на личните данни, съобразена с нивото на нейното въздействие.
          (2) Тя включва:
1. Физическа защита;
2. Персонална защита;
3. Документална защита;
4. Защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи;
Чл. 8. (1) Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
          (2) Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен носител, само за времето, необходимо за изпълнение на правни задължения на училището и/или нормалното му функциониране.
         (3 ) Събирането, обработването и съхраняването на лични данни в регистрите на училището се извършва на хартиен, технически и/или електронен носител по централизиран и/или разпределен способ в помещения, съобразено с посочените мерки за защита и нивото на въздействие на съответния регистър.
Чл. 9. Когато не е на лице хипотезата на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, физическите лица, чиито лични данни се обработват, подписват декларация за съгласие по образец. (Приложение № 2).
Чл. 10. (1) Право на достъп до регистрите с лични данни имат само оторизираните длъжностни лица.
            (2) Оторизирането се извършва на база длъжностна характеристика и/или чрез изрична заповед на Директора на училището.
            (3) Служителите, които обработват лични данни попълват декларация (Приложение №3) и носят отговорност за осигуряване и гарантиране на регламентиран достъп до служебните помещения и опазване на регистрите, съдържащи лични данни. Всяко умишлено нарушение на правилата и ограниченията за достъп до личните данни от персонала може да бъде основание за налагане на дисциплинарни санкции.
    4. Длъжностните лица нямат право да разпространяват информация за личните данни, станали им известни при изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 11. (1) Документите и преписките, по които работата е приключила, се архивират.
             (2) Трайното съхраняване на документи, съдържащи лични данни, се извършва на хартиен носител в помещението, определено за архив, за срокове, съобразени с действащото законодателство. Помещението, определено за архив, е оборудвано с рафтове, пожарогасител и задължително се заключва.
                   (3) Съхранението на документите и преписките на хартиен носител, архивирането/унищожаването на тези с изтекъл срок се извършва по реда на Закона за Националния архивен фонд.
    4. Документите на електронен носител се съхраняват на специализирани компютърни системи и/или външни носители на информация. Архивиране на личните данни на технически носител се извършва периодично от обработващия на лични данни с оглед запазване на информацията за съответните лица в актуален вид и възможността й за възстановяване, в случай на погиване на основния носител/система. Архивните копия се съхраняват на различно местоположение от мястото на компютърното оборудване, обработващо данните. Достъп до архивите имат само обработващият лични данни и оторизираните длъжностни лица.
    5. Достъп до архивираните документи, съдържащи лични данни, имат единствено оторизирани лица.
Чл. 12. С оглед защита на хартиените, техническите и информационните ресурси всички служители са длъжни да спазват правилата за противопожарна безопасност.
Чл. 13. (1) При регистриране на неправомерен достъп до информационните масиви за лични данни, служителят, констатирал това нарушение, докладва писмено за този инцидент на прекия си ръководител, който от своя страна е длъжен, своевременно да информира училищното ръководство.
            (2) Процесът по докладване и управление на инциденти задължително включва регистрирането на инцидента, времето на установяването му, лицето, което го докладва, лицето, на което е било докладвано, последствията от него и мерките за отстраняването му.
Чл. 14. (1) При повишаване на нивото на чувствителност на информацията, произтичащо от изменение в нейния вид или в рисковете при обработван ето й, училището може да определи друго ниво на защита за регистъра.
Чл. 15. (1) След постигане целта на обработване на личните данни или преди прехвърлянето на контрола върху обработването личните данни, съдържащи се в поддържаните от училището регистри, следва да бъдат унищожени или прехвърлени на друг администратор на лични данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (чл. 25). При промени в структурата на училището, налагащи прехвърляне на регистрите за лични данни на друг администратор на лични данни, предаването на регистъра се извършва след разрешение на Комисията за защита на лични данни.
            (2) В случаите, когато се налага унищожаване на носител на лични данни, училището прилага необходимите действия за тяхното заличаване по начин, изключващ възстановяване данните и злоупотреба с тях. Личните данни, съхранявани на електронен носител, се унищожават чрез трайно изтриване, вкл. презаписването на електронните средства или физическо унищожаване на носителите. Документите на хартиен носител, съдържащи данни, се унищожават чрез нарязване.
            (3) Унищожаване се осъществява от служителя, отговорен за архива на училището.
Чл. 16. (1) Достъп на лица до лични данни се предоставя единствено, ако те имат право на такъв достъп, съгласно действащото законодателство, след подаване на заявление (Приложение № 5), респ. искане за достъп на информация, и след тяхното легитимиране.
            (2) Решението си за предоставяне или отказване достъп до лични данни за съответното лице, училището съобщава в 14-дневен срок от подаване на заявлението, респ. искането.
             (3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен от администратора до 30 дни в случаите, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.
             (4) Информацията може да бъде предоставена под формата на:
    1. устна справка;
    2. писмена справка;
    3. преглед на данните от самото лице;
    4. предоставяне на исканата информация на технически и/или електронен носител.
            (5) Изключение се допуска единствено за тези органи и/или институции, които извършват това въз основа на изискване на закона (напр. РУО, МОН, МВР, съд, прокуратура, НАП, НОИ и др.).

II. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 17. (1) Физическа защита в училището се осигурява чрез набор от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп и защита на сградите и помещенията, в които се обработват и съхраняват лични данни.
             (2) Основните приложими организационни мерки за физическа защита в училището включват определяне на помещенията, в които ще се обработват лични данни, както и на тези, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни, вкл. и определяне на организацията на физическия достъп.
Като помещенията, в които ще се обработват лични данни, се определят всички помещения, в които с оглед нормалното протичане на учебния и административния процес, се събират, обработват и съхраняват лични данни. Достъпът до тях е физически ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения. Когато в тези помещения имат достъп и външни лица, в помещенията се обособява непублична част, която е физически ограничена и достъпна само за служители, на които е необходимо да имат достъп с оглед изпълнението на служебните им задължения.
Комуникационно- информационните системи, използвани за обработка на лични данни, се разполагат в помещения, достъпът до които е ограничен само до тези служители, които за изпълнение на служебните си задължения се нуждаят от такъв достъп до данните, както и лицата, натоварени със служебни ангажименти за поддръжката на нормалното функциониране на тези системи. Последните нямат достъп до съхраняваните в електронен вид данни.
Организацията на физическия достъп до помещения, в които се обработват лични данни, е базирана на ограничен физически достъп (на база заключващи системи). Достъп се предоставя само на служителите, на които той е необходим, за изпълнение на служебните им задължения.
Като зони с контролиран достъп се определят всички помещения на територията на училището, в които се събират, обработват и съхраняват лични данни.
Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни, е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли, а електронните носители, са защитени по адекватен начин, в зони с контрол на достъпа.
              (3) Основните приложими технически мерки за физическа защита в училището включват използване на ключалки, шкафове, метални каси, както и оборудване на помещенията с пожарогасителни средства.
Чл. 18. (1) Персоналната защита представлява система от организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора.
            (2) Основните мерки на персоналната защита са:
    1. познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
    2. познаване на политиката и ръководствата за защита на личните данни;
    3. знания за опасностите за личните данни, обработвани от администратора;
    4. споделяне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и т.н.);
    5. съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни;
            (3) Мерките за персонална защита гарантират достъпа до лични данни само на лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп, при спазване на принципа „Необходимост да знае”.
            (4) Лицата могат да започнат да обработват лични данни след запознаване със:
    1. нормативната уредба в областта на защитата на личните данни;
    2. политиката и ръководствата за защита на личните данни;
    3. опасностите за личните данни, обработвани от администратора.
Чл. 19. (1). Основните приложими мерки за документална защита на личните данни са:
    1. Определяне на регистрите, които ще се поддържат на хартиен носител: на хартиен носител се съхраняват всички лични данни, които изискват попълването им върху определени бланкови документи и/или формуляри, свързани с изпълнение на изисквания на действащото законодателство или пряко свързани с осъществяването на нормалната дейност на училището;
    2. Определяне на условията за обработване на лични данни: личните данни се събират само с конкретна цел, пряко свързана с изпълнение на законовите задължения и/или нормалната дейност на училището, а начинът на тяхното съхранение се съобразява със специфичните нужди за обработка;
    3. Регламентиране на достъпа до регистрите: достъпът до регистрите е ограничен и се предоставя само на упълномощените служители, в съответствие с принципа на „Необходимост да знае”;
    4. Контрол на достъпа до регистрите: осъществява се от директор и ЗДУД;
    5. Определяне на срокове за съхранение: личните данни се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осъществи целта, за която са били събрани и/или изискванията на действащото законодателство;
    6. Правила за размножаване и разпространяване: само в случаите, когато според нормативната уредба е необходимо;
   7. Процедури за унищожаване: Документите, съдържащи лични данни, които не подлежат на издаване към Държавен архив, и след изтичане на законовите срокове за тяхното съхранение и не са необходими за нормалното функциониране на гимназията, се унищожават по подходящ и сигурен начин (напр. изгаряне, нарязване, електронно изтриване и други подходящи за целта методи);
    8. Процедури за проверка и контрол на обработването.
Чл. 20. (1) Защитата на автоматизираните електронни системи и/или мрежи в училището включва набор от приложими технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до системите и/или мрежите, в които се създават, обработват и съхраняват лични данни.
          (2) Основните мерки за защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи, обработващи лични данни, оценени с ниско ниво на въздействие, включват:
    1. Идентификация чрез използване на пароли за лицата, които имат достъп до мрежата и ресурсите на училището. Прилагането на тази мярка е с цел да се регламентират нива на достъп, съобразен с принципа „Необходимост да знае”;
      2. Управление на регистрите, съобразено с ограничаване на достъпа до съответния регистър единствено до лица, които са пряко натоварени и/или служебно ангажирани с неговото въвеждане, поддръжка и обработка;
     3. Защитата от вируси, включва използването на стандартни конфигурации за всяка компютърна и/или мрежова платформа, като системният, а при възможност и приложният, софтуер се контролира, инсталира и поддържа от ръководител компютърен кабинет.
     4. Политиката по създаване и поддържане на резервни копия за възстановяване регламентира – Основната цел на архивирането е свързана с предотвратяване на загуба на информация, свързана с лични данни, която би затруднила нормалното функциониране на училището.
     5. Основни електронни носители на информация са: вътрешни твърди дискове, еднократно и/или многократно презаписваеми външни носители (външни твърди дискове, многократно презаписваеми карти, флаш памети и други носители на информация, еднократно записваеми носители и др.)
      6. Персоналната защита на данните е част от цялостната охрана на училището.
    7. Личните данни в електронен вид се съхраняват съгласно нормативно определените срокове и съобразно спецификата и нуждите на училището.
    8. Данните, които вече не са необходими за целите на училището и чийто срок за съхранение е изтекъл, се унищожават чрез приложими способ (напр. чрез нарязване, изгаряне или постоянно заличаване от електронните средства).
III. БАЗИСНИ ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА
Чл. 21. (1) Компютърен достъп към файлове, съдържащи лични данни, се осъществява само от длъжностни лица с регламентирани права, единствено от тяхното физическо работно място, от специално определения за целта компютър и след идентификация чрез парола.
             (2) С цел повишаване сигурността на достъпа до информация служителите задължително променят използваните от тях пароли на определен период, като тези пароли се записват на хартиен носител и се съхраняват в касата на директора. В случай на отпадане на основанието за достъп до лични данни правата на съответните лица се преустановяват (вкл. и чрез изтриване на акаунта).
Чл. 22. (1) Използваният хардуер за съхранение и обработване на лични данни отговаря на съвременните изисквания и позволява гарантиране на разумна степен на отказоустойчивост, възможности за архивиране и възстановяване на данните и работното състояние на средата.
             (2) При необходимост от ремонт на компютърната техника, предоставянето й на сервизната организация се извършва без устройствата, на които се съхраняват лични данни.
Чл. 23. (1) В училището се използва единствено софтуер с уредени авторски права.
             (2) На служебните компютри се използва само софтуер, който е инсталиран от оторизирано лице – отговорник за сигурността в 33 ОУ  “Санкт Петербург“.
             (3) При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни се тестват и проверяват възможностите на продукта с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.
Чл. 24. Служителите, на които е възложено да подписват служебна кореспонденция с универсален електронен подпис (УЕП), нямат право да предоставят издадения им УЕП на трети лица.
IV. ПОДДЪРЖАНИ РЕГИСТРИ И ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 25. Поддържаните от 33 ОУ „ Санкт Петербург“ регистри с лични данни са:
    1. Ученици
    2. Персонал
    3. Родители
    4. Пропускателен режим
    5. Видеонаблюдение
Чл. 26. (1) В регистър „Ученици” се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица „ученици”, обучавани в училището.
             (2) Общо описание на регистър „Ученици”
Регистърът съдържа следните категории лични данни:
    1. физическата. идентичност на лицето: име, ЕГН, адрес, месторождение, телефони за връзка и банкови сметки;
    2. културна идентичност: интереси и хоби;
    3. социална идентичност – образование;
    4. семейна идентичност – родствени връзки;
    5. лични данни, които се отнасят до здравето.
             (3) Технологично описание на регистър „ученици”:
Носители на данни:
– На хартиен носител: Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки. Папките се подреждат в шкафове, които са разположени в изолирани заключващи се помещения, снабдени със защитна сигнализация. Информацията от хартиените носители за всеки ученик, се записва в Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; Регистрационни книги; Личен картон за дневна и самостоятелна форма на обучение в професионална гимназия със задължителни реквизити съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, които се съхраняват в същите изолирани помещения и Лични здравно-профилактични карти на учениците, които се съхраняват в заключени шкафове в лекарския кабинет на училището.
– На технически носител: Личните данни се въвеждат в специализирана информационна система за училищна администрация Админ Про. Базата данни за Админ Про се намира на твърдия диск на изолирани компютри.
– срок на съхранение: съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение 2.;
             (4) Определяне на длъжностите:
Обработващи лични данни на регистър „Ученици” са: директор, ЗДУД, технически секретар , педагогически специалисти, главен счетоводител, медицинска сестра.
Длъжностните лица – обработващи лични данни предприемат всички организационно- технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни.
(5) Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии според Наредба 1/30 януари 2013 година е, както следва:
    1. поверителност – ниско ниво;
    2. цялостност – ниско ниво;
    3. наличност – ниско ниво;
    4. общо за регистър – ниско ниво.
             (5) Организационни мерки за физическа защита – определени са помещенията, в които ще се обработват лични данни и са разположени комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни, като физическия достъп е ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения (на база заключващи системи). Достъп се предоставя само на служителите, на които той е необходим, за изпълнение на служебните им задължения. Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни, е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли, а електронните носители, са защитени по адекватен начин, в зони с контрол на достъпа.
Техническите мерки за физическа защита включват използване на ключалки, шкафове, метални каси, както и оборудване на помещенията с пожарогасителни средства.
Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на външен носител, както и чрез поддържане на информацията и на хартиен носител.
               (6) 33 ОУ „Санкт Петербург“ предприема превантивни действия при защита на личните данни като съставя план за действие при различните случаи на настъпили форсмажорни събития, а именно:
  1. защита при аварии, независещи от 33 ОУ „Санкт Петербург“– предприемат се конкретни действия в зависимост от конкретната ситуация;
    2. защита от пожари – незабавно гасене със собствени средства /пожарогасители/ и уведомяване на съответните органи;
    1. защита от наводнения – предприемат действия по ограничаване на разпространението, както и се изпомпва вода или загребва със собствени подръчни средства.
              (7) Достъп до регистър „Ученици” имат и държавните органи – МОН, РУО, дирекция „Социално подпомагане” за изпълнение на техните задължения, предвидени в съответните законови и подзаконови нормативни актове.
Достъп до обработваните лични данни имат и съответните държавни органи – съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.
              (8) Лични данни на учениците се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование,
Приложение 2.
(9) Изготвянето и публикуването на снимков материал за учениците при и по повод изпълнението им на ученическите задължения става само след подписване на декларация (Приложение №4) от ученика или негов родител/настойник.
(10) След постигане целите по предходната алинея личните данни на учениците се унищожават физически, чрез изгаряне за което се изготвят актови протоколи за унищожаване.
Чл. 27. (1) В регистър „Родители” се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, родители, настойници и други категории, свързани с тях лица.
            (2) Общо описание на регистър „Родители”
Регистърът съдържа следните групи данни:
    1. физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, телефони за връзка и месторабота;
    1. икономическа идентичност – финансово състояние;
    2. социална идентичност – образование, трудова дейност;
    3. семейна идентичност – семейно положение и родствени връзки.
Нормативното основание е ЗНП и ЗПУО и приложимото законодателство, свързано с предоставянето на образователни услуги.
           (3) Технологично описание на регистър „Родители”:
– носители на данни:
– На хартиен носител: Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки. Папките се подреждат в шкафове, които са разположени в изолирани заключващи се помещения, снабдени със защитна сигнализация. Информацията от хартиените носители се записва в Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; в декларации, които родителите подават за стипендии на учениците, анкетни карти,
които се съхраняват в същите изолирани помещения.
– На технически носител: Личните данни се въвеждат в специализирана информационна система за училищна администрация Админ Про. Базата данни за Админ Про се намира на твърдия диск на изолирани компютри, а достъпа до електронната платформа става след персонална регистрация на всеки потребител – педагогически персонал, родители, ученици;
– Срок на съхранение: съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение 2 и до края на съответната учебна година за Декларациите за стипендии и приложените към тях документи. Анкетните карти се съхраняват до момента, в който ученикът напусне училището (завърши средно образование или се премести да учи в друго училище);
          (4) Определяне на длъжностите:
Обработващи лични данни на регистър „Родители” са: педагогически специалисти, гл.счетоводител, технически секретар, медицинска сестра.
Длъжностните лица, обработващи лични данни, предприемат всички организационно-технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни.
          (5) Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии е, както следва:
    1. поверителност – ниско ниво;
    2. цялостност – ниско ниво;
    3. наличност – ниско ниво;
    4. общо за регистъра – ниско ниво.
          (6) Организационни мерки за физическа защита – определени са помещенията, в които ще се обработват лични данни и са разположени комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни, като физическия достъп е ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения (на база заключващи системи). Достъп се предоставя само на служителите, на които той е необходим, за изпълнение на служебните им задължения. Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни, е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли, а електронните носители, са защитени по адекватен начин, в зони с контрол на достъпа.
Техническите мерки за физическа защита включват използване на ключалки, шкафове, метални каси, както и оборудване на помещенията с пожарогасителни средства.
Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на външен носител, както и чрез поддържане на информацията и на хартиен носител.
           (7) 33 ОУ “Санкт Петербург“ предприема превантивни действия при защита на личните данни като съставя план за действие при различните случаи на настъпили форсмажорни събития, а именно:
    1. защита при аварии, независещи от училището – предприемат се конкретни действия в зависимост от конкретната ситуация;
    2. защита от пожари – незабавно гасене със собствени средства (пожарогасители) и уведомяване на съответните органи;
    3. защита от наводнения – предприемат действия по ограничаване на разпространението, както и се изпомпва вода или загребва със собствени подръчни средства.
          (8) Достъп до регистър „Родители” имат и държавните органи – МОН, РУО, дирекция „Социално подпомагане” за изпълнение на техните задължения, предвидени в съответните законови и подзаконови нормативни актове.
Достъп до обработваните лични данни имат и съответните държавни органи – съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.
(9) Лични данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение 2.
         (10) След постигане целите по предходната алинея личните данни се унищожават физически, чрез нарязване за което се изготвят актови протоколи за унищожаване.
Чл. 28. (1) В регистър „Персонал” се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, назначени по трудово правоотношение и/или и по граждански договори.
             (2) Общо описание на регистър „Персонал”
Регистърът съдържа следните групи данни:
    1. физическата идентичност – име, ЕГН, адрес, данни по лична карта, месторождение, телефони за връзка и банкови сметки;
    2. психологическа идентичност – документи относно психическото здраве;
    3. социална идентичност – образование и трудова дейност;
    4. семейна идентичност – семейно положение и родствени връзки;
    5. лични данни, които се отнасят до здравето;
    6. други – лични данни относно гражданско-правния статус на лицата.
Нормативното основание е Кодексът на труда, Кодексът за социалното осигуряване, Законът за счетоводството, Законът за данъците върху доходите на физическите лица и приложимото законодателство в областта на трудовото право.
Предназначението на събираните данни в регистъра е свързано с:
    1. Индивидуализиране на трудовите правоотношения;
    2. Изпълнение на нормативните изисквания на свързаното с регистъра приложимо действащо законодателство;
    3. Дейностите, свързани със сключване, съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения, изготвяне на договори, допълнителни споразумения, заповеди, документи, удостоверяващи трудовия стаж, доходите от трудови правоотношения и по граждански договори, служебни бележки, справки, удостоверения и др.
    4. Установяване на връзка с лицето по телефон, изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудово правоотношение и по граждански договори.
             (3) Технологично описание на регистър „Персонал”:
Носители на данни:
– На хартиен носител: Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки (трудови досиета). Папките се подреждат в шкафове, които са разположени в изолирани заключващи се помещения, снабдени със защитна сигнализация.
– На технически носител: Личните данни се въвеждат в специализирана счетоводна програма „Omega”: счетоводство, ТРЗ и личен състав. Базата данни се намира на твърдия диск на изолирани компютри.
– Срок на съхранение: съгласно Закона за счетоводството: ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася
            (4) Определяне на длъжностите:
Обработващи лични данни на регистър „Персонал” са: Директор, ЗДУД, технически секретар, касиер-домакин и гл.счетоводител.
            (5)Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии е, както следва:
    1. поверителност – ниско ниво;
    2. цялостност – ниско ниво;
    3. наличност – ниско ниво;
    4. общо за регистъра – ниско ниво.
            (6) Организационни мерки за физическа защита – определени са помещенията, в които ще се обработват лични данни и са разположени комуникационно-информационните системи за обработване на лични данни, като физическия достъп е ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения (на база заключващи системи). Достъп се предоставя само на служителите, на които той е необходим, за изпълнение на служебните им задължения. Достъпът до системите, обработващи по електронен способ лични данни, е ограничен чрез уникални потребителски идентификатори и пароли, а електронните носители, са защитени по адекватен начин, в зони с контрол на достъпа.
Техническите мерки за физическа защита включват използване на ключалки, шкафове, метални каси, както и оборудване на помещенията с пожарогасителни средства.
Трудовите досиета на персонала не се изнасят извън сградата на училището.
Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на външен носител, както и чрез поддържане на информацията и на хартиен носител.
При изготвяне на ведомости за заплати или щатно разписание на персонала личните данни се въвеждат на твърд диск, на изолиран компютър или на компютър, който е свързан в локална мрежа, но със защитен достъп до личните данни, като използваните софтуерни продукти са адаптирани към специфичните нужди на училището.
При внедряване на нов програмен продукт за обработване на лични данни се проверяват възможностите на продукта с оглед спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и осигуряване максималната им защита от неправомерен достъп, загубване, повреждане или унищожаване.
              (7) 33 ОУ “Санкт Петербург“ предприема превантивни действия при защита на личните данни като съставя план за действие при различните случаи на настъпили форсмажорни събития, а именно:
    1. защита при аварии, независещи от училището – предприемат се конкретни действия в зависимост от конкретната ситуация;
    2. защита от пожари – незабавно гасене със собствени средства /пожарогасители/ и уведомяване на съответните органи;
    3. защита от наводнения – предприемат действия по ограничаване на разпространението, както и се изпомпва вода или загребва със собствени подръчни средства.
            (8) Достъп до регистър „Персонал” имат и държавните органи – НАП, НОИ, МОН, РУО за изпълнение на техните задължения, предвидени в съответните законови и подзаконови нормативни актове.
Достъп до обработваните лични данни имат и съответните държавни органи – съд, следствие, прокуратура, ревизиращи органи и др., когато са изискали данните по надлежен ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.
            (9) Лични данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват, но не по-късно от периода, предвиден съгласно Номенклатурата на делата със сроковете за тяхното съхранение.
           (10) След постигане целите по предходната алинея личните данни се унищожават физически, чрез изгаряне за което се изготвят актови протоколи за унищожаване.
Чл. 29. (1) В регистър „Пропускателен режим” се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност. Категориите физически лица, за които се обработват лични данни, са посетителите в сградата на училището.
             (2) Общо описание на регистър „Пропускателен режим”
Регистърът съдържа следните групи данни – физическата идентичност: име по лична карта и адрес.
             (3) Технологично описание на регистър „Пропускателен режим”: Данните се набират в писмена форма в дневник.
             (4) Определяне на длъжностите:
Обработващи лични данни на регистър „Пропускателен режим” е портиера.
Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии е, както следва:
    1. поверителност – ниско ниво;
    2. цялостност – ниско ниво;
    3. наличност – ниско ниво;
    4. общо за регистъра – ниско ниво.
             (5) Организационни мерки за физическа защита – определени са помещенията, в които ще се обработват лични данни, като физическия достъп е ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения.
             (6) Действия за защита при аварии, произшествия и бедствия: длъжностното лице изнася дневника при евакуация.
             (7)Достъп до регистър „Пропускателен режим”: Категориите лица, на които личните данни могат да бъдат разкривани са физическите лица, за които се отнасят данните, и на лица, ако е предвидено в нормативен акт.
            (8) Лични данни се съхраняват до осъществяване на целите, за които се обработват (до приключване на дневника).
            (9) След приключване на дневника, същият се унищожава физически, чрез изгаряне.
            (10) Източниците, от които се събират данните, са: от физическите лица.
            (11) Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата на училището.
            (12) На входовете на сградата се поставят информационни табла за уведомяване на гражданите за пропускателния режим в сградата и проверка съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, буква„а” и„б” от ЗЧОД, както и за използването на технически средства за наблюдение и контрол, съгласно чл. 30, ал. 2 и ал. 4 от ЗЧОД.
Чл. 30. (1) В регистър „Видеонаблюдение” се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейност.
            (2) Общо описание на регистър „Видеонаблюдение”:
Категориите физически лица, за които се обработват лични данни, са посетители, ученици, преподаватели и служители в сградите на училището.
Регистърът съдържа следните групи данни – физическата идентичност на лицето – видеообраз.
            (3) Технологично описание на регистър „Видеонаблюдение”: Регистърът се попълва с данни от автоматично денонощно видеонаблюдение (видеообраз) за движението на служителите и посетителите в двора и около сградата на училището.
            (4) Определяне на длъжностите:
Обработващи личните данни на регистър „Видеонаблюдение” са директор и ЗДУД .
            (5) Нивото на въздействие на регистъра по отношение на различните критерии е, както следва:
    1. поверителност – ниско ниво;
    2. цялостност – ниско ниво;
    3. наличност – ниско ниво;
    4. общо за регистъра – ниско ниво.
           (6) Организационни мерки за физическа защита – определени са помещенията, в които ще се обработват лични данни, като физическия достъп е ограничен само за служители с оглед изпълнение на служебните им задължения.
           (7) Категориите лица, на които личните данни могат да бъдат разкривани са физическите лица, за които се отнасят данните, и на лица, ако е предвидено в нормативен акт.
           (8) Лични данни се съхраняват в паметта на дивиара за срок от 1 месец. При необходимост записите могат да бъдат свалени на външен носител.
           (9) След постигане целите по предходната алинея личните данни се унищожават физически, чрез изтриване.
          (10) Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при подхода и влизането им в сградата на училището.
          (11) На входовете на сградата се поставят информационни табла за уведомяване на гражданите, че при влизане и излизане от сградата подлежат на проверка съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, буква „а” и „б” от ЗЧОД.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 31. Лицата, обработващи лични данни в 33 ОУ “Санкт Петербург“ са: всички педагогически специалисти, главен счетоводител, технически секретар, касиер-домакин, медицинска сестра, портиери.
Чл. 32. Служителите на училището са длъжни:
    1. да обработват лични данни законосъобразно и добросъвестно;
    2. да използват личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират, и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;
    3. да актуализират регистрите на личните данни (при необходимост);
    4. да заличават или коригират личните данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
    5. да поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
   6. да не разгласяват лични данни, до които са получили достъп при и по повод изпълнение на задълженията си.
Чл. 33. (1) За неспазването на разпоредбите на настоящата инструкция служителите носят административна отговорност.
            (2) Ако в резултат на действията на съответен служител по обработване на лични данни са произтекли вреди за трето лице, същото може да потърси отговорност по реда на общото гражданско законодателство или по наказателен ред, ако стореното представлява по-тежко деяние, за което се предвижда наказателна отговорност.
VI. “ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ (ПРАВО “ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН”)
Чл. 34. Субектът на данни има правото да поиска чрез писмено заявление от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
       a) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
      б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, и няма друго правно основание за обработването;
      в) субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2;
     г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
     д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
     е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.
Чл. 35 . Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно параграф 1 да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.
Чл. 36. Параграфи 1 и 2 не се прилагат, доколкото обработването е необходимо:
      a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
      б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
      в) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА;
       г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
      д) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Преходни и заключителни разпоредби
 § 1. По смисъла на настоящата инструкция:
•„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
    • Администратор“ е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друг определя целите и средствата за обработване на личните данни.
• „Администратор на лични данни” е 33 ОУ „Санкт Петербург“.
• „Ниво на защита” е степен на организация на обработката на личните данни в зависимост от рисковете и вида им.
• „Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
• „Обработващ лични данни” е лице, което обработва лични данни от името на администратора на лични данни.
• „Оценка на въздействие” е процес за определяне нивата на въздействие върху конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, цялостността или наличността на личните данни.
• „Поверителност е изискване за неразкриване на личните данни на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване.
• „Предоставяне на лични данни” са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.
• „Регистър на лични данни” е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.
• „Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява, те да бъдат обработвани.
• „Трето лице” е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под прякото ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.
  §2. Всички служители на училището са длъжни срещу подпис да се запознаят с инструкцията и да я спазват.
 §3. Инструкцията се издава на основание чл. 23, ал. 4 от Закона за защита на личните данни и Наредба № 1/30.01.2013 г. за минималното ниво на      технически и организационни мерки и допустимия вид на защита на личните данни, издадена от Комисията за защита на личните данни, както и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския съюз.
 §4. За всички неуредени в настоящата инструкция въпроси са приложими разпоредбите на Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и действащото приложимо законодателство на Р България.
За повече информация, свържете се нас:
тел. +359 983 630636
имейл: info@33-ou.com