Odoo • Image and Text

Басейн

Басейнът на училището е дълъг 25м. и широк 12,5 м. Използва  се само от учениците на училището в модул спорт-плуване. Всяка година се провежда ден на отворените врати в началото на кампанията за прием в първи клас и тогава има открит урок по плуване. В него първокласниците демонстрират плувните си умения. Всяко дете получава медал за старанието и упоритостта си през годината.

Актова зала

Актовата зала на 33 ОУ е оборудвана с добра озвучителна уредба, мобилна мултимедия и екран. Тя е мястото за провеждане на концерти и тържества. Там гостуват и артисти, изнасящи спектакли за децата, както и представители на различни кулурни институции от страната и чужбина.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Реновиран физкултурен салон


В напълно обновения физкултурен салон на 33-то


училище  се провеждат пълноценни часове по физическо


възпитание и спорт както и  състезания, тържества и други


мероприятия. Той е просторен , топъл и удобен.

Зала по хореография


Тук децата се запознават с различни видовете български народни танци и тяхната история. Научават много и разнообразни хора под творческото  ръководство на професионалните им учители. Израз на работата в залата по хореография е участието на учениците в тържества, фестивали  и различни конкурси в страната и чужбина, откъдето се завръщат с множество престижни награди. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Компютърен кабинет
Училището разполага с два компютърни кабинета,  оборудвани с модерна техника и постоянен достъп до интернет. В тях учениците получават знания по информационни технологии, развиват и осъвършенстват дигиталните си компетентности, които са много важни.

Библиотека

В библиотеката на училището се съхраняват над 8000 тома различна литература на български и чуждестранни автори и писатели, като всяка година те се допълват с нови издания. Това е мястото където нашите ученици могат  да се срещнат със света.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Медицински кабинет
Училището ни разполага с напълно оборудван медицински кабинет в който работи медицински специалист с дългогодишен опит. Вашето дете може да разчита на професионална здравна помощ и отношение всеки работен ден 08,00ч.  до  16,00ч

 

Логопед

Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете на устната реч, нарушенията при правописа, четенето, писането и способността за извършване на всякакъв вид математически операции.
Все повече деца срещат трудности с произнасянето на звуци, говора, разбирането, четенето и ученето на нови неща. Най-честата причина за тези затруднения е, че мозъкът не може да разпознае и обработи звуците, които детето чува. Следователно, то не разбира смисъла на изреченията и не може да се включи пълноценно в разговора. Този процес оказва негативно влияние върху социалните умения, увереността на детето и цялостното му развитие в бъдеще. За да помогнем на нашите ученици, които имат нужда от такава помощ училището разполага със сециалисти логопеди, които работят ежедневно с децата.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Ресурсен учител

От една страна се формира координиращ екип, който проследява процеса на оценка и на дейности по обща подкрепа за всички деца и ученици и допълнителна подкрепа за децата и учениците със СОП, с хронични заболявания, в риск или с изявени дарби. Към педагогическите специалисти в детската градина и училището се присъединява и ресурсният учител. Досега той подкрепяше детето или ученика със специални образователни потребности в ресурсния кабинет или в класната стая, но като външен за организацията на училищните дейности специалист.  Съгласно ЗПУО, сега ресурсният учител е постоянна част от екипа в детската градина и училището и работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти, учители, психолог, педагогически съветник, логопед, като подкрепя образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности, така че те да бъдат в най-голяма степен част от общността на класа (групата) и на училището (детската градина). 

 

Психолог

Основна цел на дейността на психолога е да развива и подкрепя процеса на формиране и поддържане на позитивен психологически климат и отношения в училище чрез реализирането на дейности с фокус върху психичното здраве, както на индивидуално ниво, така и с групата или класа, с учителите, родителите и с цялата училищна общност, а именно: консултиране на ученик, група и/или клас в областта на психоемоционалното, психосоциалното, когнитивно и поведенческо развитие; разработване и прилагане на програми за групова работа с ученици за развитие на социални и комуникативни умения, превенция на зависимости и различни видове рискове
Odoo • Text and Image