Документи

1. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден - свали документа ТУК

2. Дневен режим за учебната 2023/2024г. - свали документа ТУК

3. Етичен кодекс на училищната общност - свали документа ТУК

4. План за работа на училищната комисия по БДП за 2023/2024г. - свали документа ТУК

5. План за квалификационна дейност - свали документа ТУК

6. Правила за електронна комуникация учител-ученик-родител - свали документа ТУК

7. Правила за приемане, предаване, използване и съхранение на безплатни учебници - свали документа ТУК

8. Правилник за вътрешния трудов ред  - свали документа ТУК

9. Правилник за дейността на училището 2023 / 2024- свали документа ТУК

10. Правилник за осигуряване на БУВОТ - свали документа ТУК

11. Правилник пропускателен режим в сградата и прилежащите райони - свали документа ТУК

12. Програма за подкрепа на личностно развитие - свали документа ТУК

13. Програма за превенция на ранното напускане на училище - свали документа ТУК

14. Програма за предоставяне на равни възможност и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

- свали документа ТУК

15. Програмна система за обучение, възпитание и диагностика на децата в ПГ 2023 2024 - 

- свали документа ТУК

16. Система от качествени показатели за оценяване на учениците от 1 до 3 клас - свали документа ТУК

17. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание 

- свали документа ТУК

18. Годишен план за дейността на училището 2023 2024 - свали документа ТУК

19. Мерки за повишаване на качеството на образователните услуги  - свали документа ТУК

20. Механизъм за противодействие на училищния тормоз - свали документа ТУК

21. Програмна система за обучение, възпитание и диагностика на децата в ПГ 2023 2024

- свали документа ТУК

22. Стратегия за развитие на 33. ОУ "Санкт Петербург" (2023- 2028 г. ) - свали документа ТУК

23. План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2023/ 2024г.  - свали документа ТУК

 

Училищни учебни планове за учебната 2023-2024 година

УП - 5-6 годишни - свали документа ТУК 

 УП 1 а клас - свали документа ТУК

 УП 1 б клас - свали документа ТУК

  УП 1 в клас - свали документа ТУК

УП 2 а клас - свали документа ТУК

УП 2 б клас - свали документа ТУК

УП 2 в клас - свали документа ТУК

УП 3 а клас - свали документа ТУК

УП 3 б клас - свали документа ТУК

УП 3 в клас - свали документа ТУК

УП 4 а клас - свали документа ТУК

УП 4 б клас - свали документа ТУК

УП 4 в клас - свали документа ТУК

УП 5 а клас - свали документа ТУК

УП 5 б клас - свали документа ТУК

УП 5 в клас - свали документа ТУК

УП 6 а клас - свали документа ТУК

УП 6 б клас - свали документа ТУК

УП 6 в клас - свали документа ТУК

УП 7 а клас - свали документа ТУК

УП 7 б клас - свали документа ТУК

УП 7 в клас - свали документа ТУК
 

1. Годишен план за дейността на училището  -  свали документ  ТУК

2. Годишна училищна програма за целодневна организация за на учебния процес   -  свали документа  ТУК 

3. Етичен кодекс  -   свали  документа   ТУК 

4.Механизъм за противодействие на училищния тормоз  - свали документа  ТУК 

5. План за евакуация на учениците, работещите или пребиваващи лица по време на пожар - свали документа  ТУК

6. План за квалификационната дейност  - свали  документа  ТУК  

7. План за осигуряване на нормален учебен процес през еснно -зимния сезон ТУК

8.План за работа на комисията по осигуряване на БУВОТ  -  свали документа ТУК

9. План за работа на училищната комисия за превенция на протовообществени прояви - свали на документа  ТУК

10.План за работа на училищната комисия по БДП - свали документа  ТУК

11. План на комисията по колегиална етика -   свали документа  ТУК

12.Правила за електронна комуникация учител-ученик-родител  - свали  документа  ТУК

13. Правила за приемане, предаване, ползване и съхранение на безплатни учебници  - свали документа  ТУК

14. Правилник за вътрешния трудов ред - свали документа  ТУК

15.  Правилник за дейността на училището 2022 2023 свали документа  ТУК

16. Правилник на пропускателния режим - свали документа  ТУК

17. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  -  свали документа  ТУК 

18. Училищен план за гражданско, здравно, екологичо и мултикултурно възпитание - свали документа  ТУК

19. Правила за вътрешно подаване на сигнали в 33.ОУ "Санкт Петербург" ТУК

20.  Мерки за повишаване на качеството на образователните услуги 2022 2023. - свали документа ТУК

Заявления и декларации

1. Заявление за издаване на служебна бележка - свали документа ТУК
2. Заявление за признаване на завършен клас - свали документа ТУК
3. Заявление за преминаване в ОЕСР - свали документа ТУК
4. Заявление за издаване на академична справка - свали документа ТУК
5. Заявление за записване на нов ученик -  свали документа ТУК
6. Заявление ЦДО - свали документа ТУК
7. Заявление за издаване на служебна бележка за ОЕСР - свали  документа ТУК
8. Заявление за издаване на удостоверение - свали документа ТУК
9. Заявление за избор на ИУЧ и ФУЧ -  свали документа ТУК
10. Заявление за 7 дневно отсъствие с разрешение на директора - свали документа ТУК
11. Заявление за 3 дневно отсъствие - За сваляне на документа ТУК
12. Заявление за съгласие за обследване от мобилен екип -  свали  документа ТУК
13. Заявление за освобождаване от часовете по ФВС - свали документа ТУК
14. Заявление за издаване на дубликат - свали документа ТУК
15. Заявление за извинение на отсъствия - свали документа ТУК1. Декларация за ОЕСР - свали  документа ТУК
2. Декларация за информирано съгласие - свали документа ТУК
3. Декларация за идване и прибиране от училище - свали  документа ТУКДруги

 

1. Писмо ДАЕУ за спазване изискванията на сайтовете  -  свали  документа ТУК


БДП

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2023/ 2024г.  - свали документа ТУК

План за работа на училищната комисия по БДП - свали документа  ТУК

План за БДП сваляне на документа ТУК