Документи 

2021/2022г.

План на комисията по етика и Етичен кодекс на работещите в 33ОУ 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Инструктаж за външни лица

За сваляне на документа ТУК


Вътрешни правила за наблюдение, установява..

За сваляне на документа ТУК

План за евакуация  при пожар или авария  21/22г

За сваляне на документа ТУК


Правилник за вътрешния трудов ред 21-22г.

За сваляне на документа ТУК


План за сигурност на 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2020-2021 година

За сваляне на документа ТУК

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Годишен план за дейността на училището 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за електронна комуникация  учител-ученик-родител 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители -специалисти и лица без проф.квал. учител  21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Правилник за дейността на   33 ОУ 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за участие на персонала

За сваляне на документа ТУК

План-механизъм за работа с коорд. съвет за справяне с тормоза в училище 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

План за квалификационната дейност през учебната

2020 -2021 година

За сваляне на документа ТУК

План-механизъм за превенция на терористични действия

За сваляне на документа ТУК

План за работата на комисията по  осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 21-22г

За сваляне на документа ТУК

Правилник за защита на личните данни 

За сваляне на документа ТУК

План за квалификационна дейност 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Условия и ред на обучение в електронна среда ОЕРЕС за отделен ученик  21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Годишна програма за целоднев. орган. на учеб. процес 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за наблюдение

За сваляне на документа ТУК

Правила за участие на персонала в квалификационни дейности и механизъм за финансова подкрепа

За сваляне на документа ТУК

План за работа на училищната комисия по БДП 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

План за работа на  комисията за превенция на противообществените прояви  21/22г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за поведение на служителите в обектите при заплаха от терористичен акт.

За сваляне на документа ТУК

Правилник за пропусквателния режим в 33 ОУ 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Стратегия за управление на риска

За сваляне на документа ТУК

Заявление за НВО по чужд език 

За сваляне на документа ТУК

План за нормален учебен процес през есенно зимния период 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за приемане,предаване, ползване и съхраняване на ел. учебници  21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Организация на дневния режим. 21-22г.

За сваляне на документа ТУК

Заявления и декларации

Заявление за издаване на служебна бележка

За сваляне на документа ТУК

Заявление за признаване на завършен клас

За сваляне на документа ТУК

Заявление за преминаване в ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на академична справка

За сваляне на документа ТУК

Заявление за записване на нов ученик.

За сваляне на документа ТУК

Декларация за ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление ЦДО

За сваляне на документа ТУК


Заявление за издаване на служебна бележка за ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на удостоверение

За сваляне на документа ТУК

Заявление за избор на ИУЧ и ФУЧ

За сваляне на документа ТУК

Заявление за 7 дневно отсъствие с разрешение на директора

За сваляне на документа ТУК

Декларация за информирано съгласие

За сваляне на документа ТУК

Заявление за съгласие за обследване от мобилен екип

За сваляне на документа ТУК

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на дубликат

За сваляне на документа ТУК

Заявление за извинение на отсъствия

За сваляне на документа ТУК

Заявление за 3 дневно отсъствие 

За сваляне на документа ТУК

Декларация за идване и прибиране от училище

За сваляне на документа ТУК

Заповеди

Заповед за възстановяване на присъствено обучение  1-4 кл 

За сваляне на документа ТУК

Заповед за възстановяване на присъствено обучение  5-7 кл.

За сваляне на документа ТУК
Заповед ваканции 2020 / 2021г.

За сваляне на документа ТУК

Спазване на противоепидемичните мерки при възстановяване на ротационен принцип на присъствените учебни часове.

За сваляне на документа ТУК

Заповед ОЕРС 22.03.2021г

За сваляне на документа ТУК

Заповед

За сваляне на документа ТУК


Други

Стратегия за развитие на 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК

Писмо ДАЕУ за спазване изискванията на сайтовете

За сваляне на документа ТУК