Документи 

2020/2021г.

Етичен кодекс

За сваляне на документа ТУК

Инструктаж за външни лица

За сваляне на документа ТУК


Вътрешни правила за наблюдение, установява..

За сваляне на документа ТУК

План за евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в 33 ОУ  лица при пожар или авария  20/21г

За сваляне на документа ТУК


Правилник за вътрешния трудов ред

За сваляне на документа ТУК


План за сигурност на 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК


Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2020-2021 година

За сваляне на документа ТУК

Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание

За сваляне на документа ТУК

Правилник за дейността на   33 ОУ

За сваляне на документа ТУК

Правила за участие на персонала

За сваляне на документа ТУК


Механизъм и приложение за противодействие на училищния тормоз в 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК


План за квалификационната дейност през учебната

2020 -2021 година

За сваляне на документа ТУК


План-механизъм за превенция на терористични действия

За сваляне на документа ТУК


Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

За сваляне на документа ТУК

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи през 2020-2021г

За сваляне на документа ТУК

Правилник за защита на личните данни 

За сваляне на документа ТУК

Правила за наблюдение

За сваляне на документа ТУК


Правила за участие на персонала в квалификационни дейности и механизъм за финансова подкрепа

За сваляне на документа ТУК

План-програма действие 2021 за БДП

За сваляне на документа ТУК

План за работа на  комисия за превенция на противообществените прояви  20/21г.

За сваляне на документа ТУК

Правила за поведение на служителите в обектите при заплаха от терористичен акт.

За сваляне на документа ТУК

Правилник за пропусквателния режим в 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК

Стратегия за управление на риска

За сваляне на документа ТУКЗаявление за НВО по чужд език 

За сваляне на документа ТУКЗаявления и декларации

Заявление за издаване на служебна бележка

За сваляне на документа ТУК

Заявление за признаване на завършен клас

За сваляне на документа ТУК

Заявление за преминаване в ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на академична справка

За сваляне на документа ТУК

Заявление за записване на нов ученик.

За сваляне на документа ТУК

Декларация за ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление ЦДО

За сваляне на документа ТУК


Заявление за издаване на служебна бележка за ОЕСР

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на удостоверение

За сваляне на документа ТУК

Заявление за избор на ИУЧ и ФУЧ

За сваляне на документа ТУК

Заявление за 7 дневно отсъствие с разрешение на директора

За сваляне на документа ТУК

Декларация за информирано съгласие

За сваляне на документа ТУК

Заявление за съгласие за обследване от мобилен екип

За сваляне на документа ТУК

Заявление за освобождаване от часовете по ФВС

За сваляне на документа ТУК

Заявление за издаване на дубликат

За сваляне на документа ТУК

Заявление за извинение на отсъствия

За сваляне на документа ТУК

Заявление за 3 дневно отсъствие 

За сваляне на документа ТУК

Декларация за идване и прибиране от училище

За сваляне на документа ТУК

Заповеди

Заповед за възстановяване на присъствено обучение  1-4 кл 

За сваляне на документа ТУК

Заповед за възстановяване на присъствено обучение  5-7 кл.

За сваляне на документа ТУК
Заповед ваканции 2020 / 2021г.

За сваляне на документа ТУК

Спазване на противоепидемичните мерки при възстановяване на ротационен принцип на присъствените учебни часове.

За сваляне на документа ТУК

Заповед ОЕРС 22.03.2021г

За сваляне на документа ТУК

Заповед

За сваляне на документа ТУК


Други

Стратегия за развитие на 33 ОУ

За сваляне на документа ТУК

Писмо ДАЕУ за спазване изискванията на сайтовете

За сваляне на документа ТУК