Документи

1. Годишен план за дейността на училището  -  свали документ  ТУК

2. Годишна училищна програма за целодневна организация за на учебния процес   -  свали документа  ТУК 

3. Етичен кодекс  -   свали  документа   ТУК 

4.Механизъм за противодействие на училищния тормоз  - свали документа  ТУК 

5. План за евакуация на учениците, работещите или пребиваващи лица по време на пожар - свали документа  ТУК

6. План за квалификационната дейност  - свали  документа  ТУК  

7. План за осигуряване на нормален учебен процес през еснно -зимния сезон ТУК

8.План за работа на комисията по осигуряване на БУВОТ  -  свали документа ТУК

9. План за работа на училищната комисия за превенция на протовообществени прояви - свали на документа  ТУК

10.План за работа на училищната комисия по БДП - свали документа  ТУК

11. План на комисията по колегиална етика -   свали документа  ТУК

12.Правила за електронна комуникация учител-ученик-родител  - свали  документа  ТУК

13. Правила за приемане, предаване, ползване и съхранение на безплатни учебници  - свали документа  ТУК

14. Правилник за вътрешния трудов ред - свали документа  ТУК

15. Правилник за дейността на 33 ОУ -  свали документа  ТУК

16. Правилник на пропускателния режим - свали документа  ТУК

17. Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  -  свали документа  ТУК 

18. Училищен план за гражданско, здравно, екологичо и мултикултурно възпитание - свали документа  ТУК

19. Правила за вътрешно подаване на сигнали в 33.ОУ "Санкт Петербург" ТУК

1. План на комисията по етика и Етичен кодекс на работещите в 33ОУ  -  свали документ  ТУК

2. План за евакуация  при пожар или авария   -  свали документа  ТУК

3. Правилник за вътрешния трудов ред  -   свали  документа  ТУК

4. Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание  - свали документа  ТУК 

5. Годишен план за дейността на училището - свали документа  ТУК

6. Правила за електронна комуникация  учител-ученик-родител  - свали  документа  ТУК  

7. Училищна програма за часовете, които не се водят от учители -специалисти и лица без проф.квал. учител - свали документа  ТУК

8. Правилник за дейността на   33 ОУ  -  свали документа ТУК

9. План-механизъм за работа с коорд. съвет за справяне с тормоза в училище -За сваляне на документа  ТУК

10. План за работата на комисията по  осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд - свали документа  ТУК

11. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи -   свали документа  ТУК

12. План за квалификационна дейност  - свали  документа  ТУК

13. Условия и ред на обучение в електронна среда ОЕРЕС за отделен ученик  - свали документа  ТУК

14. Годишна програма за целоднев. орган. на учеб. процес  - свали документа  ТУК

15. Организация на дневния режим -  свали документа  ТУК

16. Правила за приемане, предаване, ползване и съхраняване на ел. учебници  - свали документа  ТУК

17. План за нормален учебен процес през есенно зимния период  -  свали документа  ТУК 

18. Правилник за пропусквателния режим в 33 ОУ - свали документа  ТУК

19. План за работа на  комисията за превенция на противообществените прояви  - свали документа  ТУК

20. План за работа на училищната комисия по БДП  - свали документа ТУК

1. Инструктаж за външни лица  -  свали  документа  ТУК 

2. Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушения и за предприемане на последващи мерки-  свали  документа  ТУК

3. План за сигурност на 33 ОУ  - свали документа  ТУК

4. Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 20-21г. 

свали  документа  ТУК

5. Правилник за защита на личните данни  - свали документа  ТУК  

6. План-механизъм за превенция на терористични действия  - свали  документа  ТУК

7. Правила за участие на персонала - свали  документа  ТУК

8.Правила за поведение на служителите в обектите при заплаха от терористичен акт

- свали  документа  ТУК

9. Стратегия за управление на риска - свали документа  ТУК

10. Заявление за НВО по чужд език - свали документа ТУК

11. План за квалификационната дейност през учебната - свали документа ТУК

 

Заявления и декларации

1. Заявление за издаване на служебна бележка - свали документа ТУК
2. Заявление за признаване на завършен клас - свали документа ТУК
3. Заявление за преминаване в ОЕСР - свали документа ТУК
4. Заявление за издаване на академична справка - свали документа ТУК
5. Заявление за записване на нов ученик -  свали документа ТУК
6. Заявление ЦДО - свали документа ТУК
7. Заявление за издаване на служебна бележка за ОЕСР - свали  документа ТУК
8. Заявление за издаване на удостоверение - свали документа ТУК
9. Заявление за избор на ИУЧ и ФУЧ -  свали документа ТУК
10. Заявление за 7 дневно отсъствие с разрешение на директора - свали документа ТУК
11. Заявление за 3 дневно отсъствие - За сваляне на документа ТУК
12. Заявление за съгласие за обследване от мобилен екип -  свали  документа ТУК
13. Заявление за освобождаване от часовете по ФВС - свали документа ТУК
14. Заявление за издаване на дубликат - свали документа ТУК
15. Заявление за извинение на отсъствия - свали документа ТУК1. Декларация за ОЕСР - свали  документа ТУК
2. Декларация за информирано съгласие - свали документа ТУК
3. Декларация за идване и прибиране от училище - свали  документа ТУКЗаповеди

1. Заповед за възстановяване на присъствено обучение  1-4 кл -  свали документа ТУК

2. Заповед за възстановяване на присъствено обучение  5-7 кл. -  свали документа ТУК

3. Заповед за обявяване на прием за учебната 2022 / 2023г. -  свали документа ТУК
1. Заповед за възстановяване на присъствено обучение  1-4 кл -  свали документа ТУК

2. Заповед за възстановяване на присъствено обучение  5-7 кл. -  свали документа ТУК

3. Заповед ОЕРС 22.03.2021г - За сваляне на документа ТУК
1.Заповед ваканции 2020 / 2021г. -  свали документа ТУК

Други

 

1. Писмо ДАЕУ за спазване изискванията на сайтовете  -  свали  документа ТУК


БДП

План за работа на училищната комисия по БДП - свали документа  ТУК

План за БДП сваляне на документа ТУК

Стратегия за развитие

1. Стратегия за развитие на 33 ОУ -   свали документа ТУК