Национални програми

и проекти

Приоритет на ръководството е разработване и изпълнение на проекти по национални и европейски програми.Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Проект №2022-1-BG01-KA121-SCH-000078956 


33.ОУ „Санкт Петербург“ има удоволствието да съобщи, че през предстоящата учебна година е одобрено да работи по проект„Училище на бъдещето“, подкрепен и финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.Този проект ни дава възможност чрез методите на неформалното образование да развиваме и надграждаме ключови комуникативни, социокултурни и граждански компетентности. Чрез дейностите, включени в проекта, възпитаваме децата да превърнат света в едно по-добро място за живеене – място на взаимно разбирателство, толерантност и уважение.Това е стъпка към целта ни да създадем „Училище на бъдещето“, в което всяко дете се чувства важно и ценено.

  Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.


Целта на проекта е да не се допусне прекъсне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. 

       Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Чрез проект "Подкрепа за приобщаващо образование" се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в училищата.


Национална програма „Отново заедно“


Уважаеми родители,    
  Педагогическият съвет на 33.ОУ „Санкт Петербург“ на свое заседание взе решение за включване на институцията в НП „Отново заедно“, приета с Решение № 453 от 17.06.2021г. на Министерския съвет.
Броят на учениците от 33.ОУ, които ще бъдат включени в НП „Отново заедно“ е 40 (4 групи по 10 деца). Съгласно т.VI Условия и процедура за кандидатстване и класиране за участие в НП „Отново заедно“ броят на децата, включени в туристическите пътувания не може да надвишава 7% от общия брой ученици в учебното заведение. По решение на Педагогическия съвет, съгласувано с членовете на Обществения съвет, в НП ще участват учениците от начален етап. Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 20-25.08.2021г.
Заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ ще се приемат на електронната поща или в канцеларията на училището от 13.07.2021 г. до 19.07.2021 г. Комисия, определена със заповед на директора на училището, ще извършва подбор за участие на ученици в НП “Отново заедно”, въз основа на приетите с решение на педагогическия съвет критерии. Критериите са описани в заявлението, качено на сайта на училището. Всеки родител на ученик, който кандидатства, следва да попълни заявлението и да приложи документи, ако е необходимо. Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите. Списъкът с учениците, включени в НП „Отново заедно“ ще бъде качен на сайта на училището на 21.07.2021г.


Училището е включено в програмите „Училищен плод“  и  „Училищно мляко“ на ДФ Земеделие.

Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.


Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text


Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален етап.В зависимост от индивидуалните потребности  се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.


Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Odoo • Image and Text
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text


Проект „Подкрепа за приобщаващото образование“

Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

НП „ Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“

• Изграждане/доизграждане на безжични WIFI мрежи     • Електронен дневник    • Хардуерно оборудване: Интерактивни дисплеи    • Средства за интернет свързаностНП „ Заедно в грижата за ученика“


Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап.
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text


Odoo • Image and Text

 НП „Без свободен час“ 

Позволява учебният процес да не се нарушава поради отсъствие на учител.В учебните часове на отсъстващите учители преподават специалисти от същата предметна област или педагози, които разговарят и дискутират с учениците и по теми от  гражданското и здравно образование.Odoo • Image and Text

НП „Отново заедно“ 

Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, ще допринесе за обогатяването на тяхната култура, ще стимулира работата им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година.

НП „Мотивирани учители“

Odoo • Image and Text


 

НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“


                


TOLI - The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights (Институт Олга Ленгиел за изследване на Холокоста и човешките права в Ню Йорк)
Odoo • Image and Text
Odoo • Image and Text


Извънкласни дейности  

  Клуб „Ние творим“
  Клуб „Можещи ръчички“ 
  Клуб „Общуване чрез танци“
  Клуб „ Природознайко“
  Клуб „ Езикова работилница“
  Клуб „Математически свят“