Конкурс за ИКД в 33 ОУ

2021-2022г.

Odoo • Image and Text

33 Основно училище“Санкт Петербург”
гр. София, общ. Столична, р-н “Люлин”

                   Обявява конкурс    

  за осъществяване на платени извънкласни дейности

в  33 ОУ „Санкт Петербург“- гр. София

На основание чл.7 и чл.8 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на столична община, утвърдени с решение №136 на СОС по Протокол №30/06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г., доп. - Решение №639 по Протокол №40/28.09.2017 г.,  изм. - Решение №756 по Протокол №43/09.11.2017г.,  изм. и доп. - Решение №118 по Протокол №49/15.03.2018 г., наричани по-долу Правилата след заявено желание от страна на родителите и решение на ПС с Протокол № 11 /02.06. 2021 г. 33. ОУ обявява конкурс по документи за осъществяване на следните извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г.
Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

I. Видове платени извънкласни  дейности  в 33 ОУ „Санкт Петербург“  за учебната 2021/2022г, определени с решение  на Педагогическия съвет  и избрани от родителите:        

   - Таекуондо,  Баскетбол,  Народни танци,  Бадминтон, Футбол ,  Шахмат, Модерни танци


II. Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите, съдържащи се в офертата;
(2) Заявление за участие;
(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;
(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.
(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател:
(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност - до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
(7) Проект на договор /Приложение № 1 от ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община  приети с Приети с Решение № 136 по Протокол № 30 от 6.04.2017 г и изм. и доп. - Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г./, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.
а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;
б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност - дипломи, удостоверения, сертификати и др.;
в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;
г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;
д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.
е) Социална отговорност - процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;
ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.


III. Критерии за оценка на офертите:
           (1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б" от ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община- максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) за степен бакалавър - 5 т.
б) за степен магистър - 10 т.
в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.
Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.
(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” от  ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община ,документи - максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:
- при липса на професионален опит - 5 т.;
- до 3 години - 15 т.;
- над 3 години - 25 т.
 (3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език - максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление - 10 т.;
- при несъответствие - 0 точки;
- при непълно съответствие - 5 точки;
- при пълно съответствие - 10 точки;

IV. Начин на провеждане на конкурса:
(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.
(2) В комисията участват представители на училището и на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт - специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица - управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице - за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А" и в плик „Б" се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица - от управителя на фирматакандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
(4) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.
(5) Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал.4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

V. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1) В плик „А" се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително от ПРАВИЛАТА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община.
(2) В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8 от ПРАВИЛАТА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община .
(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в канцеларията на училището.

VI. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:
от 25.08.2021г. до 29.08.2021г. вкл.
от 9.00ч. - 16.00ч. гр. София, ул. „309“№ 8
Офертите ще бъдат отворени на 30.08.2021 г. в 14:00 часа.