Тържествено откриване на учебната година

2021/2022г.


                                       З А П О В Е Д

                                                                                                                  № РД-1232-586/13.09.2021 г.
 
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл.31, ал.1, т.2  от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка със Заповед №РД 09-2040/10.09.2021г. на Министъра на образованието и науката
 

ОПРЕДЕЛЯМ:
    1. Тържественото откриване на учебната 2021/2022 година да се извърши присъствено, на открито при спазване на задължителните и препоръчителните мерки от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка на 15.09.2021г. от 10:00 часа за учениците от първи и пети клас и техните родители на двора на 33.ОУ „Санкт Петербург“. След тържественото откриване до класните стаи в сградата на училището ще се допускат единствено учениците.
    2. Откриването на учебната година за учениците от 2 – 7 клас ще се извърши в класните стаи по следния график:
    • 11:00 часа за учениците от втори и шести клас
    • 11:30 часа за учениците от трети, четвърти и седми клас
Влизането в сградата на училището в дена на откриването ще се извършва:
    • През централния вход за учениците 2 – 4 клас
    • През източен вход за учениците 6 – 7 клас
Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица срещу подпис за сведение и изпълнение.  
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивайло Флоров - ЗДУД.