Заповед и дневен режим ОЕРС

За I - VII клас от  22.03.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, при условията на чл.115а, ал.1 и раздел I, т.1 и раздел II от Заповед №РД-01-173 от 18.03.2021 г.на министъра на здравеопазването за въвецдане на противоепидемични мерки на територията на РБългария и преустановения присъствен образователен процес в училищата на територията на гр. София


I. НАРЕЖДАМ:

 1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на обучение в електронна среда от разстояние, на които преподават.

 2. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за електронно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и домашни работи.

 3. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез възможностите на електронния дневник Школо за обмен на домашни работи и платформата Teams за консултации на живо.

 4. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работатата си в домашни условия по местоживеене по лична карта, в училището има подсигурени компютри и са на разположение.

 5. Всички учители работят по график за провеждане на заниманията, с който своевременно запознават учениците и родителите.

 6. Организират начин за получаване на обратна връзка от учениците.

 7. Ежедневно попълват Доклад-справка за извършената работа в Google формат.

 8. Педагогически специалист, който не е провел on-line обучение и не e изпратил ежедневен Доклад-справка, относно проведените on-line часове съобразно графика ще се счита неработен ден за съответния ден.

 1. Педагогическите специалисти, които осъществяват обучение чрез материали на хартиен носител или чрез телефонни разговори:
  9.1. Изработват ежедневно материалите и ги изпращат на педагогическия съветник – Росица Узунова, която предоставя хартиения им вариант на родител.
  9.2. Родителят на следващият ден връща написаното от ученика за обратна връзка / домашна работа, задание, проект/ и получава следващото задание за деня.
  9.3. Приемането-предаването да се осъществява на входа на училището при спазване на всички изисквания за безопасно здраве.
      10. Росица Узунова - педагогически съветник да изпълнява ежедневните си задължения по трудов договор в 33 ОУ „Санкт Петербург“.
      11. Педагогическият специалист – Радостина Желева няма да провежда часове в електронна среда от разстояние, поради трансформирана програма с цел облекчаване присъствието на учениците пред екрана на компютъра. Радостина Желева да изпълнява ежедневните си задължения по трудов договор в 33 ОУ „Санкт Петербург“.
      12. Радостина Желева, ще осъществява засилен пропусквателен режим и няма да допуска външни лица в сградата. Същата изпълнява своите задължения в условия на разположение на работодателя в случай на нужда.  Задължително използва лични предпазни средства.
      13. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задъжения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график-приложение да има на работа в училище  хигиенисти за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Задължително използват лични предпазни средства.
      14. Техническият сътрудник – Таня Филипова, изпълнява служебните си задължения в училище и по график – приложение, при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използва лични предпазни средства.
      15. ЗАС – Йорданка Калоянова, изпълнява служебните си задължения в училище и по график – приложение, при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използва лични предпазни средства.
      16. Главен счетоводител – Лора Декина, изпълнява служебните си задължения в училище при засилен режим на дезинфекция на работните помещения. Задължително използва лични предпазни средства.

 2. II. ЗАБРАНЯВАМ:
      1. Достъпа на ученици, родители  и външни посетители в сградата на училището.
      2. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др.  В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградата, след като  получи потвърждение по телефон от директора на училището.
      3. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и
        респираторни заболявания в училищната сграда.

  III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ:

      1. Допуска се комбинирането на форми на обучение – on-line, на хартиен носител  или по телефон само за ученици без осигурени дигитални устройства.
      2. Възможно е да се използват образователни програми, излъчвани по Българската национална телевизия.
      3. Обучение от разстояние няма да се осъществява по: предметите ФУЧ, както и физическо възпитание – модул спорт и модул плуване.

  Настоящата заповед влиза в сила от 22.03.2021 година и се прилага до 31.03.2021 година вкл.  
  Настоящата заповед да се сведе до знанието на целият личен състав на училището от Йорданка Клаоянова – ЗАС.
  Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Час / Ден
ПОНЕДЕЛНИК
ВТОРНИК
СРЯДА
ЧЕТВЪРТЪК
ПЕТЪК
1
9:00 – 9:20
9:00 – 9:20
9:00 – 9:20
9:00 – 9:20
9:00 – 9:20
2
9:40 – 10:00
9:40 – 10:00
9:40 – 10:00
9:40 – 10:00
9:40 – 10:00
3
10:20 – 10:40
10:20 – 10:40
10:20 – 10:40
10:20 – 10:40
10:20 – 10:40
4
11:10 – 11:30
11:10 – 11:30
11:10 – 11:30
11:10 – 11:30
11:10 – 11:30
5
11:50 – 12:10
11:50 – 12:10
11:50 – 12:10
11:50 – 12:10
11:50 – 12:10
6
12:30 – 13:50
12:30 – 13:50
12:30 – 13:50
12:30 – 13:50
12:30 – 13:50
7
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30
13:10 – 13:30

 
ЧАС / ДЕН
ПОНЕДЕЛНИК
ВТОРНИК
СРЯДА
ЧЕТВЪРТЪК
ПЕТЪК
1
9:00 – 9:30
9:00 – 9:30
9:00 – 9:30
9:00 – 9:30
9:00 – 9:30
2
9:40 – 10:10
9:40 – 10:10
9:40 – 10:10
9:40 – 10:10
9:40 – 10:10
3
10:20 – 10:50
10:20 – 10:50
10:20 – 10:50
10:20 – 10:50
10:20 – 10:50
4
11:10 – 11:40
11:10 – 11:40
11:10 – 11:40
11:10 – 11:40
11:10 – 11:40
5
11:50 – 12:20
11:50 – 12:20
11:50 – 12:20
11:50 – 12:20
11:50 – 12:20
6
12:30 – 13:00
12:30 – 13:00
12:30 – 13:00
12:30 – 13:00
12:30 – 13:00
7
13:10 – 13:40
13:10 – 13:40
13:10 – 13:40
13:10 – 13:40
13:10 – 13:40