Заповед за провеждане на състезание по математика

"Кенгуру" 2021г.

1. Заповед за намалени часове
2. Заповед  - изменена "Кенгуру" 
Заповед за намалени часове

                                                                                                 ЗАПОВЕД

                                                                                                           № РД10-972-376/ 17.03.2021 г.На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка със Заповед Изх. № РУО 01- 5761 /07.03.2019г. на Началника на РУО – София-град в изпълнение на Заповед№ РД 09-2686 /20.09.2018г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания, Заповед № РД 01- 409 /04.10.2018г на началника на РУО и регламента за организиране и провеждане на национално математическо състезание «Европейско кенгуру»


ОТНОСНО: Провеждане на областен кръг на математическо състезание «Европейско кенгуру»


РАЗПОРЕЖДАМ
:


На 18.03.2021 г. учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден да се проведат с намалена продължителност, както
       следва:

Клас / Класове
Продължителност на учебния
Дейности при целодневна организация на учебния ден
I а, б, в клас
II а, б, в, г клас
III а, б, в, г клас
IV а, б, в, г, д клас
1 час 8:00 - 8:30
2 час 8:35 - 9:05
3 час 9:10 - 9:40
4 час 9:50 - 10:20
5 час 10:25 - 10:55
6 час 11:00 - 11:30
13:30 часа
ОБЯД за участниците в Национално състезание «Европейско кенгуру»;

ОБЯД за останалите ученици

1 кл. са на обяд от 11:30 до 12:00 ч.
2 кл. са на обяд от 12:00 до 12:30 ч.
3 кл. са на обяд от 12:30 до 13:00 ч.
4 кл. са на обяд от 13:00 до 13:30 ч.

Класните ръководители на паралелките уведомяват родителите на учениците за променената организация на провеждането на учебните часове и на дейностите при целодневна организация на учебния ден.
Учителите ЦДО и учителите по ФВС да се явят на работните си места в 10:45 ч. и да организират учениците, които няма да участват в Националното състезание за посещение на стола за обяд по посочения график при спазване на противоепидемичните мерки. След приключване на обедното хранене да организират спортни занимания и занимания по интереси на определените за целта места, а именно:

 • Стая за игри – 1 етаж - 1 а клас – Т. Бранкова;

 • Класна стая – № 106 – 1 б клас – Р. Петкова;

 • Класна стая – № 106 – 1 в клас – М. Георгиева;

 • Малък физкултурен салон – 2 клас – С. Вельова;

 • Библиотека – 2 клас – П.Лелекова

 • Хореография – 2 клас – В. Цуцуманова;

 • Компютърен кабинет 1– 3 клас – С. Стоянова

 • Компютърен кабинет 2 – 3 клас – К. Балева

 • Учителска стая – 3 клас – Н. Атанасова

 • Голям физкултурен салон – 4 клас – Л. Димитров

 • Голям физкултурен салон - 4 клас – Й. Инкьова

 • Актова зала – 4 клас – М. Добрева


Отговорни лица за осигуряване на организация за деня с променената организация, съгласно заповед № РД10-958-362/05.03.2021 г ., изменена със заповед № РД10-971-375/17.03.2021 г. на директора на 33. ОУ са членовете на комисия за организиране и провеждане на НМС „Европейско кенгуру“: Ел.Стефанова, Сашка Григорова, Радостина Василева.


Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците за сведение и изпълнение от Йорданка Калоянова - ЗАС.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ивайло Флоров, на длъжност ЗДУД.


Заповед изменена - "Кенгуру"
                                                                                                 З А П О В Е Д 
                                                                                                                    № РД10-971-375/ 17.03.2021 г.

НА ОСНОВАНИЕ: Чл.258 ал.1, Чл.259 aл.1 от Закон за предучилищно и училищно образование, в изпълнение на заповед № РД 09-2134/ 28.08.2020 г., изменена със Заповед № РД09-2998/30.10.2020г. и № РД09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед  № РД 09-3519/02.12.2020 г.на министъра на образованието и науката за утвърждаване на график за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020/2021 г., заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г.на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания и писмо с изх № РУО1-5844/18.02.2021 г.
ОТНОСНО: Провеждане на  Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I - VII клас.

   ИЗМЕНЯМ 
своя заповед №  РД10-958-362/ 05.03.2021 г. във връзка със ЗАПОВЕД № РД 09-711/17.03.2021 г. на МОН


1.На 18.03.2021 година от 12.00 до 13:30 часа., в сградата на 33 ОУ „Санкт Петербург”,  да се проведе Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ за учениците от I - IV клас.
2. Национално математическо състезание да  обхване учениците от възрастова група I-IV клас за 33. ОУ. Формата на проверка на знанията и уменията на учениците е писмена. Състезанието е в един кръг, организиран от МОН без такса правоучастие.
3. Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, както и за учениците I -IV клас със СОП.
4. Комисия за дежурство при провеждане на олимпиадата:
    • Зала 107 – 11 ученика от I  клас:
    1. Катя Капарашева – ст.учител по музика
    2. Анна Тодорова – ст.учител по АЕ
    • Зала 108 – 10 ученика от I  клас:
1. Златка Стефанова – ст.учител по БЗО
2. Елица Райчева – Мушкова – ст.учител ИИ
    • Зала 201 – 12 ученика от II клас:
    1. Славина Стоянова - ст.учител по БЕЛ
    2. Велислава Николова - ст.учител по АЕ

    • Зала 206 - 12 ученика от II клас:
    1. Валя Еброхимхел - ст.учител по БЕЛ
    2. Мария Бучкова - ст.учител по БЕЛ
    • Зала 212 – 12 ученика от III клас:
    1. Илияна Генова - ст.учител по ТП
    2. Бранимир Такиев - учител по физика и астрономия
    • Зала 220 – 12 ученика от III клас:
    1. Боян Николов - ст.учител по география и икономика
    2. Теодора Николова  - ст.учител по история и цивилизации
    • Зала 202 – 12 ученика от IV клас:
    3. Кристиана Михайлова - учител по БЕЛ
    4. Йоланта Георгиева - ст.учител начален етап
    • Зала 203 – 12 ученика от IV клас:
    5. Мила Ханджиева – ст.учител начален етап
    6. Гита Влахова - ст.учител начален етап
    • Зала 204 – 12 ученика от IV клас:
    7. Валентина Иванова – ст.учител начален етап
    8. Милена Димитрова - учител начален етап
    • Зала 205 – 12 ученика от IV клас:
    9. Анета Ралчева – ст.учител начален етап
    10. Джейлан Бойчева - ст.учител начален етап
    • Зала 209 – 10 ученика от II - IV клас:
    11. Светла Благоева – ст.учител начален етап
    12. Мария Щилиянова - ст.учител начален етап
    • Квестор на вход и коридор:
    1. Ивалена Пеева – ст.учител начален етап – квестор 1-ви етаж;
    2. Соня Бенчева - ст.учител начален етап – квестор 2-ри етаж;
    3. Росица Узунова – пдагогически съветник – квестор 3-ти етаж;
    4. Таня Йончева – ст.учител нач.етап – квестор вход.
Таня Йончева - ст.учител нач.етап от 11:30 часа до 13:30 часа осъществява пропускателен режим и недопуска влизането на външни лица.